İnbekbt e-Dönüşüm
E-Arşiv, e-fatura uygulaması dışında kalanlara kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. E-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin matbu fatura düzenlemesi sona ereceğinden anlaşmalı matbaada fatura bastırmasına gerek olmayacaktır.
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler
  • Elektronik Fatura Kayıt Sistemi'ne (EFKS) bağlı olan şirketler
  • Bunun dışında, bütün firmalar isteğe bağlı e-Arşiv başvurusu yapılabilir

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar, e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Bunun dışında, isteğe bağlı kullanım gerçekleştirilebilir.

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.Uyumsoft, e-arşiv özel entegratörüdür. Kullanıma başlamak için Uyumsoft’a…………adresindenbaşvuru yapmanız yeterlidir. GİB’e herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.
e-Fatura saklama hizmeti, e-Arşiv Uygulaması,
e-Fatura kapsamında oluşturulan faturaların elektronik
ortamda saklanmasını sağlayan hizmettir.
e-fatura haricinde kesilen faturaların e-Arşiv Faturası
şeklinde oluşturulmasını, 2. nüshalarının elektronik ortamda
saklanmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na, belirlenen standart
formatta aylık olarak, raporlanmasını kapsamaktadır.

Her iki hizmetide Uyumsoft güvencesi ile temin edebilirsiniz.

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.Elektronik Arşiv uygulaması, çok sayıda fatura kesen tüm firmalar için fatura oluşturma, kargolama ve arşivlemede büyük tasarruf sağlamaktadır. e-Arşiv uygulaması sayesinde firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırabilir ve faturanın 2.nüshasını elektronik olarak saklayarak arşivleme maliyetini azaltabilirler.
Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
Bu kapsamında müşterilerine; Mükelleflere elektronik ortamda fatura ve e-arşiv raporu oluşturma,Mali mühürle onaylama, Zaman damgası kullanma ve oluşturulan faturayı Tebliğe uygun olarak elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler.
e-Arşiv uygulaması, sadece saklama hizmeti veren bir uygulama değildir. Bu sebeple, e-Arşiv uygulaması kapsamında, sadece e-Fatura kapsamı dışında kalan faturalar oluşturulup imzalanıp saklanabilmektedir. Başka herhangi bir belge türü saklanamamaktadır.
E-Arşiv ile alıcısına elektronik ortamında iletilme izni verilmiştir. Belirlenen elektronik format ise arşiv imzası ile imzalanmış PDF dosyasıdır. Faturasını PDF formatına dönüştüren firmalar dosyayı Uyumsoft’agöndererek imzalanmasını sağlayabilir.
Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulama kaydıdır.Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar.e-Arşiv sisteminde zaman damgası sorumluluğu özel entegratöre ait olduğu için mükellefler tarafından zaman damgası temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Uyumsoft, e-Arşiv sisteminde zaman damgası gömülü olarak bulunmaktadır. Bu sebeple, ayrıca mükellef tarafından temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Hayır. Internet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır.
e-Arşiv Uygulamasına kayıtlı mükellefler; e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere, nihai tüketicilere ve yurt dışındaki müşterilerine e-Arşiv uygulaması kapsamında elektronik fatura düzenlerler.
e-Arşiv izni alan mükellefler ve e-Arşiv hizmeti veren özel entegratörler, düzenledikleri elektronik belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan standartlara uygun e-Arşiv Raporunu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve e-Arşiv kılavuzunda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadır.> e-Arşiv uygulamasından faydalanan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

  • Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafaza edilmesi zorunlu olup, mükellefler yurt dışında ikincil bir arşivleme de yapabileceklerdir.
  • İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Ancak istenmesi halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevi yerine getirilebilir.
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri adlarına düzenlenen faturaları kâğıt ortamda almak ve saklamak zorundadır.

Uyumsoft her ayın 15 inde bir önceki aya ait e arşiv raporunu GİB’e web servis üzerinden göndermektedir.papor i dönüşüm portalı üzerinden incelenebilir.

Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-Fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçecektir.E arşiv olarak düzenlene faturaların irsaliye yerine geçebilmesi için “irsaliye yerine geçer “ifadesi fatura içerisinde yer almalıdır.
Mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı vergi mükellefi olmayanlarda uygulanan istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilecektir. Bu faturalar internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilecektir.

Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.