İnbekbt e-Dönüşüm
ETA:V8.SQL Avantajları
GENEL    
     
 • Birden fazla dövizle çalışma imkanı
 • Dinamik dış veri bağlantısı (Excel, Access vb.)
 • Kullanıcı tanımlı fiş tipleri
 • Saha boylarının isteğe göre düzenlenebilmesi ve yerlerinin değiştirilebilmesi
 • Mail gönderimi
 • Kurların internet üzerinden otomatik alınabilmesi
 • Tek şirket altında birden fazla dönem takip edebilme imkanı
 • F6 Kart ve F7 Fiş Arama ekranlarında dürbün yardımı ile detaylı arama özelliği
 • F6 Listeleme ekranlarında Bağlantı1 ve Bağlantı2 yardımı ile değişik tablolara bağlanarak veri alabilme imkanı
 • SQL Query Analyzer, Excel, Access ve diğer rapor üreten programlar kullanılarak veritabanına bağlanıp birden fazla tablodan rapor üretme esnekliği

 • Modül içerisindeki rapor ekranlarında saha boylarının değişik şekillerde ayarlanıp saklanabilmesi
 • Windows arayüzü ve özelliklerini kullanabilme
 • Farklı ve esnek entegrasyon yapısı
 • Şirket kapatma, devir, yetkilendirme gibi kritik işlemlerin ayrı bir sistem yönetici menüsünden (ETASQLSYS) yapılabilme imkanı

 • Rapor çıktılarının word, html, pdf formatlarında export edilebilmesi
 • Tüm raporların e-posta olarak gönderilebilmesi
 • İnternetten kur güncelleme imkanı
     
STOK    
     
 • Grup kodu tanımlayabilme imkanı
 • Her stok kartına ait otomatik alış ve satış fiyat nosu tanımlayabilme imkanı
 • Fatura tipine, depo kodu veya grup koduna göre muhasebe hesap kodu tanımlayabilme imkanı
 • Her depoya şirket açmadan depo bazında stok takibi
 • Fiş girişinde Fiyat No bölümünden stok fiyat analizi yapılabilmesi
 • Sayım fişleri ile sayım farkları için otomatik hareket oluşturabilme imkanı
     
CARİ    
     
 • Kur farkı fişinin otomatik oluşturulabilmesi
 • Birden fazla unvan tanımlayabilme imkanı
 • Birden fazla yetkili tanımlayabilme imkanı
 • İş, Ev, Sevk ve Yetkili adresleri gibi birden fazla adres girebilme imkanı
 • Müşteri, Satıcı, Bölge, Sektör grupları gibi birden fazla grup tanımlama imkanı
 • Cari kartlara stok kartlarından fiyat tanımlanabilmesi
 • Kartlarda vade farkı grup kodu tanımlayabilme imkanı
 • Kartlara uyarı mesajı yazabilme imkanı
 • Kara liste oluşturma ve kara liste mesajı yazabilme imkanı
 • Müşteri derecesi belirleme imkanı
 • Cari analiz penceresiyle (F8 Detay) fatura dağılımına, ödeme / tahsilat bilgilerine ve döviz değerlerine ulaşabilme imkanı
 • Fişlerde, muhasebe fişleri için ön izleme ve yazdırabilme imkanı
 • Fişlerde masraf merkezi tanımlanabilmesi
 • Raporların hangi sıralamaya göre çıkarılacağının belirlenebilmesi
 • Raporlarda Aylık Yevmiye Toplamları, Mizan Değerleri, Cari Kart Grafikleri gibi Mali Analizler bölümü
 • Cari bazında fiyat listesi tanımlama, tanımlanan listelerdeki fiyatların fişlere otomatik veya manuel taşınabilmesi
     
FATURA    
     
 • Kullanıcı tanımlı fatura fiş tipleri
 • Fatura fişi içerisinde her fatura tipi için sadece seçilen alanların faturaya getirilmesi imkanı
 • Tanımlanan şirkette sadece kullanılan fatura tiplerinin onaylanarak şirket bazında işlem yapılması ve diğer fatura tiplerinin o şirkette görünmemesinin sağlanabilmesi

 • Fatura girişi sırasında maliyet fiyatlarının (FIFO, LIFO, YAO) gerek genel bazda gerekse depolar bazında görülebilmesi
 • İlgili malın alış ve satış sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi
 • Fatura girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi
 • Fatura girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi
 • Fatura girişi sırasında aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak dağılımlarının görülebilmesi, istenen döviz değerinin seçilerek cariye bu dövizden kaydedilebilmesi

 • Fatura indirim ve masraflarının tüm fatura sahalarının kullanılabileceği formül ve koşullara göre hesaplanabilmesi
 • Fatura genelinde masraf merkezi girilebilmesi
 • Fatura genelinde ve kalemlerinde depo seçimi yapılabilmesi
 • Fatura bazında satış elemanı takibi
 • Kesilen faturaların e-mail olarak gönderilebilmesi
 • Faturadan oluşan muhasebe fişinin ekranda görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi
 • Faturadan oluşan cari fişinin ekranda görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi
 • Bir şirkette kesilen faturaları başka bir şirkete aktarabilme imkanı
 • Fatura üzerinde adres seçebilme imkanı
 • Satıcı kartlarının tanımlanabilmesi ve fatura ekranında kullanılabilmesi
 • Satıcı bazında stok/hizmet prim listesi raporu alabilme imkanı
 • Satıcı bazında cari prim listesi raporu alabilme imkanı
     
MUHASEBE    
     
 • Hesapların çalışma tiplerini belirleyebilme imkanı
 • Masraf merkezi girme
 • Sınıf / Grup tanımlama
 • Bir fişte miktar ve döviz opsiyonunu aynı anda kullanabilme imkanı
 • Hazırlayan / Kontrol Eden / Onaylayan için düzenleme sekmesi
 • Kur farkı fişi oluşturabilme
 • Fiş tipine göre saha boyu tanımlayabilme imkanı
 • Fiş cambazı ile kolay ve hızlı fiş girişi yapılabilmesi
 • Fiş girişi sırasında otomatik olarak KDV hesaplama ve kapama işlemleri yapılabilmesi
 • Bilanço ve Gelir tablosunun dönemsel kayıt edilmesi
     
ÇEK / SENET    
     
 • Dövizli çek işleyebilme imkanı
 • Döviz ve TL işlemli çeklerin vade tarihlerindeki kurdan TL veya döviz rakamlarının güncellenmesi
 • Çek/Senet girişi aşamasında banka ve şube kodları seçebilme imkanı
 • Çek/Senet bordrolarından oluşan cari/muhasebe fişlerinin anında görülüp yazdırılabilmesi imkanı
 • Çek/Senet giriş bordrosunda her çek/senetin ayrı ayrı muhasebe kodlarına entegresi imkanı
 • Çek/Senet bordrolarında toplu çek/senet oluşturma özelliği
 • Çek/Senet raporlarında alanların artan veya azalana göre sıralanabilmesi
 • Çek/Senet kartlarına ait ekstre alınabilmesi
 • Cari/kasa/banka dağılımlı Çek/Senet hareket listeleri alabilme imkanı
 • İşlem cinslerine göre Haftalık ve Aylık Çek/Senet dağılım raporları
 • Pozisyonlara göre Haftalık ve Aylık Çek/Senet dağılım raporları
     
İRSALİYE    
     
 • Cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi
 • İrsaliye genelinde masraf merkezi tanımlayabilme imkanı
 • İrsaliye genelinde ve kalemlerinde depo seçimi yapabilme imkanı
 • İrsaliye bazında satış elemanı takibi
 • İrsaliye bazında parti takibi
 • Kesilen irsaliyelerin e-mail olarak gönderilebilmesi özelliği
 • Tüm raporlarda Excel bağlantısı
 • İrsaliye üzerinden fatura görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi imkanı
 • İrsaliye kayıtlarının toplu faturalama işleminde farklı bir cari karta faturalandırılabilmesi
     
MUHASEBE-IV    
     
 • BA-BS formlarının muhasebe ya da fatura dosyalarından otomatik hazırlanabilmesi
 • Beyanname dökümlerini kolay dizayn edebilme ve geliştirilmiş görsel basım alma imkanı
 • KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar vergisi beyannamelerinin düz ve matbu formlara yazdırılabilmesi
 • E-Beyanname için dosya hazırlama ve paketleme işleminin program içerisinden yapılabilmesi
 • Otomatik yılsonu işlemleri
 • Ek mali tabloların hazırlanabilmesi
     
MBO    
     
 • Serbest Meslek mensuplarının Yıllık Gelir Vergisi beyanname ekinde vermesi gereken "Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste"nin Muhasebe Büro Otomasyonu modülünden kesilen serbest meslek makbuzlarınından otomatik çekilmesi

 • Toplu Serbest Meslek Makbuzu basımı
 • Toplu Muhasebe - İşletme entegrasyonu
     
SİPARİŞ    
     
 • Sipariş miktarlarını rezerv miktar olarak belirleme imkanı
 • Sipariş kapama ekranında aynı cari karta ait birden fazla siparişi seçerek çağırabilme imkanı
 • Kalem bazında farklı depolara sipariş girişi yapabilme imkanı
 • Sipariş bazında satıcı kodu tanımlayabilme imkanı
 • Sipariş bazında farklı masraf merkezi tanımlayabilme imkanı
     
BORDRO    
     
 • Birden fazla şubenin tek şirket altında çalışabilmesi
 • Eş ve Çocuk bilgilerinin personel sicil kartına tanımlanabilmesi
 • Personele çoklu adres tanımlayabilme
 • Raporların Excel'e aktarılabilmesi
 • Personel kartlarına resim tanımlayabilme
 • Toplu puantaj ve raporlama işlemleri
 • Aynı şirket altında birden fazla şube işlemlerinin takip edilebilmesi
 • SSK raporlarını hazırlayabilme ve e-bildirge hazırlama
 • Teşvik kapsamındaki iller için teşvik bildirim raporlarının hazırlanması
 • Muhasebe ve İşletme modülleri ile bağlantı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sitesine ait e-bildirge dosyalarının otomatik gönderilebilmesi
 • Toplu Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplama
     
İŞLETME    
     
 • Aynı şirket altında farklı dönemlerde çalışabilme imkanı
 • Fişlerde sahaların yerlerinin değiştirilebilmesi imkanı
 • E-Beyanname için dosya hazırlama ve paketleme işleminin program içerisinden yapılabilmesi
 • Beyanname dökümlerini kolay dizayn edebilme ve geliştirilmiş görsel basım alma imkanı
     
KUR TAKİBİ  

 

     
 • İnternet üzerinden kur güncelleme imkanı
 • Döviz kur ekstresi
 • Çoklu çapraz kur listesi
     
VERİ AKTARMA  

 

     
 • Şirketler arası kart ve hareket transferi yapılabilmesi
 • Kart ve hareket bilgilerinin xml formatında dosyaya transferi ve dosyadan da programa transfer edilebilmesi
     
RAPORLAR    
     
 • Kullanıcı tanımlı özel rapor dizaynlarının hazırlanabilmesi
 • Rapor çıktılarının xls, txt ve xml formatlarında kayıt edilebilmesi
 • Grup rapor tanımı ile birden fazla raporun tek ekrandan izlenebilmesi ve belirli aralıklar ile izlenen bilginin otomatik güncellenmesi

     
ÜRETİM  

 

     
 • Sınırsız sayıda reçete tanımlanabilmesi
 • Tek reçetede birden fazla mamül tanımlayabilme
 • Hammadde, fason hizmet ve gider kalemlerine göre maliyet hesaplama
 • Mamul ve yarı mamülün tek seferde üretimi
 • Emir fişi tanımlama ve stok rezerv takibi
 • Dövizli maliyet hesaplama
 • Fire ve hurda takibi
 • Muhasebe bağlantısı yapabilme
 • Ürün reçetesine bağlı olarak operasyon ve rota tanımlama
 • Genel üretim giderlerinin katsayı yöntemi ile sonradan maliyete eklenebilmesi
     
ETİKET YAZDIRMA  

 

     
 • Stok kartları ile ilgili ürün ve reyon etiketlerini barkodlu olarak yazdırılabilmesi
 • Cari hesaplara ait adres etiketlerinin yazdırılabilmesi
 • Kartoteks modülünde tanımlı olan kartlara etiket yazdırılabilmesi
     
DEMİRBAŞ  

 

     
 • Demirbaş ile muhasebe modülü arasında entegrasyon yapılabilmesi
     

e-Dönüşümün doğru adresi

Avantajlardan faydalanmaya başlamak için

Hemen Başvurun !